👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی با نمره گذاری، روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی با نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

4

حجم

21/29 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه سبک هویت (ISI) برزونسکی

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی یک پرسش نامه مداد-کاغذی است که سه سبک هویت مختلف یعنی سبک هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگمی-اجتنابی را بررسی می کند و چند ماده ی آن نیز مربوط به تعهد است. این پرسش نامه توسط وایت و همکاران (1998) مورد تجدید نظر قرار گرفته و دارای 40 سوال است که 11 سوال آن در ارتباط با سبک هویت اطلاعاتی، 10 سوال آن در ارتباط با سبک هویت سردرگم- اجتنابی و 9 سوال هم مربوط به سبک هویت هنجاری می باشد. علاوه بر سه سبک هویت، 10 سوال آن نیز مربوط به تعهد است. پاسخ های آزمودنی ها در این  پرسش نامه بر اساس لیکرت 5 درجه ای از گزینه کاملا مخالفم =1 تا گزینه کاملا موافقم=5 نمره گذاری می شود. 

برزونسکی (1992) آلفای کرونباخ را برای سبک هویت اطلاعاتی 62/0، برایسبک هویت هنجاری 66/0 و برای سبک هویت سردرگم-اجتنابی 73/0 گزارش کرد. وایت و همکاران (1998)  برای نسخه ی تجدید نظر شده ی پرسش نامه سبک هویت، آلفای کرونباخ 59/0، 64/0 و 78/0 را به ترتیب برای سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم-اجتنابی و همچنین آلفای کرونباخ 79/0 را برای تعهد به دست آوردند (غضنفری، 1383). در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ برای هر یک از سبک های هویتی اطلاعاتی، هنجاری،  سردرگم/ اجتنابی به ترتیب 60/0، 67/0 و 75/0 به دست آمد.

جدول 1-3: سوالات مقیاس های سبک هویت

مقیاس    سوالات

اطلاعاتی    2-5-6-16-18-25-26-30-33-35-37

هنجاری    4-10-19-21-23-28-32-34-40

سردرگم/اجتنابی    3-8-13-17-24-27-29-31-36-38

تعهد    1-7- *9- *11-12- *14- 15- *20-22-39

   سوالات ستاره دار (*) معکوس نمره گذاری می شوند.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶ سوالی آثار و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و مقایسه آن با عقود مشابه در حقوق ایران و انگلیس رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی انواع لیزر و نحوه ساختن آنها و بررسی اساس کار لیزرها گزارش کارآموزی مهندسی برق با عنوان خدمات و پشتیبانی پولشمار وکیومی