👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه

فصل دوم پایان نامه سنجش اثربخشی استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

138

حجم

4257/717 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در اين فصل ابتدا تعريف دانش و مفاهیم مرتبط با آن ارائه شد و سپس مباحثی در مديريت دانش مانند تعاریف، اهمیت، اهداف و فرآیند های دانش و نقش آن در آموزش عالی مطرح گردید. همچنين با توجه به موضوع پژوهش ، به سنجش اثربخشی مدیریت دانش اشاره شد و به دلیل پراکندگی روش و مدل های موجود در این زمینه، این پژوهش برای دست‌یابی به اهداف خود به بررسی رویکرد ها، معرفی و مقایسه برخی از ابزار مهم و شاخص های كه در تحقیقات مورد استفاده قرار مي گيرند، پرداخته شد.

در مجموع بعد از بررسی و مقایسه ابزارها، شاخص ها و نکاتی پیرامون آن ها، این مطالعه برای اینکه بتواند ارزیابی جامع و دقیقی انجام دهد از مدل چن و همکاران (2009)برای پاسخ به سوال پژوهش یعنی میزان اثر بخشی مدیریت دانش در دانشکده های دانشگاه مازندران استفاده کرده است. این مدل از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای برای میزان و مقایسه دانشکده ها و همچنین ابعاد کارت امتیازی متوازن را به عنوان شاخص های اثربخشی و خلق، ذخیره، تسهیم ، به کارگیری و درونی سازی دانش را به عنوان فرآیند های مدیریت دانش در نظر گرفته است.

در ادامه نیز مدل تحقیق و اجزای مدل بکار گرفته شده در آن یعنی کارت امتیازی متوازن، ابزار شاخص عملکرد مدیریت دانش و فرآیند تحلیل شبکه ای معرفی شدند. در پایان هم مروری بر تحقیقات مشابه انجام شده صورت گرفت.

فهرست مطالب 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 

2-2- مدیریت دانش

2-2-1-گذری بر مدیریت دانش

2-2-2-دانش

2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش

2-2-2-2- داده  

2-2-2-3-اطلاعات 

2-2-3-طبقه بندی انواع دانش  

2-2-4-منابع دانشی سازمان

2-2-5-تعاریف مدیریت دانش

2-2-6- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش

2-2-7-اهداف مدیریت دانش  

2-2-2-8-فرآیند های مدیریت دانش

   2-2-9-مدیریت دانش در آموزش عالی

 2-3-سنجش مدیریت دانش  

2-3-1- سنجش اثربخشی مدیریت دانش

2-3-2- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش  

2-3-3- ابزارهای سنجش مدیریت دانش

   2 -3-3-1- کارت امتیازی متوازن  

   2-3-3-2- جهت یاب اسکاندیا

   2-3-3-3- نظارت بر دارایی‌های نامشهود

  2-3-3-4- حسابداری منابع انسانی

  2-3-3-5- روش شناسیKP3

  2-3-3-6- شاخص عملکرد مدیریت دانش

  2-3-3-7- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر

2 -3-4--مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش  

2-4- مدل تحقیق و اجزای آن  

   2-4-1-کارت امتیازی متوازن   

  2-4-2-   شاخص عملکرد مدیریت دانش  

  2-4-3-   فرآیند تحلیل شبکه‌ای

2-5- دانشگاه مازندران

2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده

   2-6-1-تحقیقات خارجی

   2-6-2-تحقیقات داخلی  

2-7-خلاصه فصل دوم  

منابع و مأخذ

فهرست شکل‌ها

17  شکل2-1- اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری

40  شکل2-2- رابطه بین مولفه های اصلی در متدلوژیKp3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت  

46  شکل2-3- مدل اولیه تحقیق  

48  شکل2-4- ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش

51  شکل2-5- تفاوت ساختار سلسله مراتب و شبکه  

54  شکل2-6- فرمت استاندار سوپر ماتریس  

58  شکل2-7- مدل سنجش اثر بخشی مدیریت دانش

59  شکل2-8- مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش  

60  شکل2-9- مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت مدیریت دانش

62  شکل2-10-توانمندی مدیریت دانش به منظور اثربخشی مدیریت دانش

65  شکل2-11-مدل مفهومی ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی

68  شکل2-12-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن  

73  شکل2-13-چارچوب مرور ادبیات پژوهش

فهرست جداول

33  جدول 2-1- رویکرد های متفاوت ارزیابی مدیریت دانش

36  جدول 2-2- شاخص های کارت امتیازی متوازن  

37  جدول 2-3- شاخص های جهت یاب اسکاندیا

38  جدول 2-4- شاخص های نظارت بر دارایی های نا مشهود

39  جدول 2--5 شاخص های حسابداری منابع انسانی

40  جدول 2-6- شاخص های متدلوژی Kp3  

42  جدول 2-7- شاخص های عملکرد مدیریت دانش

43  جدول 2-8- شاخص های سیستم مبتنی بر رضایت کاربر  

44  جدول 2-9- مقایسه ابزارهای سنجش مدیریت دانش

48  جدول 2-10- مدل کارت امتیازی متوازن برای دانشگاه  

69  جدول 2-11- پژوهش های انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش

👇محصولات تصادفی👇

شرایط و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و چگونگی آن در حقوق ایران پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای رویکرد ترکیبی DEA و شبکه عصبی پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه پاورپوینت آب بند های غیر تماسی پاورپوینت ضوابط و استاندارد فضاهای آموزشی