👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه

این پایان نامه در میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی انجام می‌شود و به بررسی تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی با استفاده از شاخص‌های خودکارآمدی می‌پردازد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

165

حجم

210/160 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه با عنوان نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه و با هدف بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می باشد

مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه، منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی، رفاه و آسایش در جامعه می‌گردد (زالی، رضوی، 1387).یکی از اهداف برنامه‌های آموزشی کارآفرینی ایجاد و تقویت قصد کارآفرینانه کارآفرینان بالقوه به‌ویژه دانشجویان می‌باشد. به‌همین دلیل تحقیقاتی که در دنیا برای قصد کارآفرینانه انجام می‌شود، عمدتا مربوط به دانشجویان است چرا که قصد کارآفرینانه بهترین و مهم‌ترین متغیر پیش‌بینی کننده رفتار کارآفرینانه است.

به عبارت دیگر به احتمال خیلی زیاد، افزایش قصد کارآفرینانه منجر به افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه و در نتیجه توسعه کارآفرینی می‌شود.از این رو هدف بسیاری از کشورها افزایش میزان و سطوح کارآفرینی و به‌ویژه قصد کارآفرینانه می‌باشد. به همین دلیل یکی از متغیرهای مهم در پژوهش سالانه دیده‌بان جهانی کارآفرینی  (GEM) به‌عنوان بزرگترین پژوهش میدانی کارآفرینی در جهان، قصد کارآفرینانه است. به همین دلیل شناخت بهتر عوامل موثر بر شکل‌گیری قصد، درک ما را از کارآفرینی افزایش می‌دهد (Krueger;Karsrud1993:277).

نتایج حاصل از بررسی ارتباط دو متغیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید و قصد کارآفرینانه، نشان از وجود ارتباط معنادار و مثبت دو متغیر نامبرده با توجه به مقدار پیرسون 0.479 و سطح معنی داری 0.00 می‌باشد. نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز براساس محاسبه مقدار پیرسون 0.385 و سطح معنی داری 0.00 نشان از ارتباط قوی و مثبت مهارت ایجاد محیط نوآورانه و قصد کارآفرینی دارد. واضح است مهارت ایجاد محیط نوآورانه، به این دلیل که بیانگر میزان توانایی فرد در ارائه راه کارها و روش های جدید جهت ایجاد کسب‌و‌کار می‌باشد، باعث بروز تمایلات و رفتارهای کارآفرینانه می‌شود. مطابق با نتایج حاصل از پژوهش فوق، بررسی های پیشین با محوریت قصد کارآفرینی نیز قابلیت اندازه‌گیری خودکارآمدی توسط مهارت ایجاد محیط نوآورانه و نوآوری را نشان می‌دهد. ویلسون، کیکول و مارلینو (2007)، مقیاس های نوآوری، رهبری و مدیریت مالی را که از اجزای خودکارآمدی کارآفرینانه بوده‌اند برای جامعه افراد بالغ اندازه‌گیری کرده‌اند.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق مبنی بر ارتباط دو متغیر مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران و قصد کارآفرینی نشان از ارتباط مثبت دو متغیر دارد. این امر با توجه به نتایج آزمون پیرسون با مقدار 0.237 و سطح معنی داری 0.004 اثبات شده است. همان طور که در بخش مبانی نظری اشاره شد، توانایی ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های مهمی اشاره دارد که به جذب منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در یک کسب‌و‌کار منتهی می‌شود (Ehrlich; et al. 1994).

نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش نیز بر اساس محاسبه مقدار پیرسون 0.461 نشان می‌دهد که میان دو متغیر شناسایی هدف اصلی و قصد کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد. به بیان دیگر فردی که مهارت تعیین اهداف و چشم اندازها و مدیریت کارکنان یک کسب‌و‌کار را دارد و نیز می‌تواند افراد مرتبط با کسب‌و‌کار خویش را به خوبی اداره کند انگیزه زیادی برای شروع کسب‌و‌کار دارد. نتایج تحقیقات پیشین نیز این مساله را تایید می کند. از نظر ایگر و همکاران (1994) تعیین چشم اندازها و اهداف و ارزش‌های یک کسب‌و‌کار، مهارتی حیاتی و مهم است که در کارآفرینان موفق به چشم می خورد. همچنین طبق دیدگاه کیکول و همکاران (2005) تبیین اهداف یکی از مقیاس های خودکارآمدی کارآفرینانه است که منجر به قصد کارآفرینی می‌شود. کارآفرینان برای انجام کار خود نیاز به خودکارآمدی کارآفرینانه دارند (Kickul & Dintino; 2005: 30). 

بر طبق تحقیقات ایگر (1994) این مهارت، مهارتی است حیاتی که در آن کارآفرینانی که در سطح بالایی رشد کرده‌اند دیده می‌شود. کریک و همکاران (1998) در تحقیقات خود مدیریت را با عنوان مقیاسی برای خودکارآمدی مطرح کردند که تدوین اهداف و دستیابی به آن‌ها و تبیین نقشه های سازمانی و سیاست ها و مسئولیت ها را بخش مهمی از آن بیان کردند و به تاثیر آن در سنجش خودکارآمدی اشاره کردند.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق4

1-1- مقدمه 5

2-1-    بیان و تشریح موضوع6

3-1-    ضرورت و اهمیت انجام تحقیق7

4-1-    اهداف انجام تحقیق8

5-1-    فرضیه‌های تحقیق8

6-1-    سوالات تحقیق9

7-1-    قلمرو تحقیق10

1-7-1- قلمرو مکانی تحقیق10

2-7-1- قلمرو زمانی تحقیق10

8-1-    روش انجام تحقیق10

9-1-    تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق10

1-9-1- کارآفرینی10

2-9-1- خودکارآمدی کارآفرینانه10

3-9-1- قصد کارآفرینی11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق12

1-2- مقدمه13

2-2- مفهوم‌شناسی کارآفرینی13

3-2-    مفهوم کارآفرینی از دیدگاه علوم رفتاری18

4-2-    قصد کارآفرینانه 20

5-2- خودکارآمدی کارآفرینانه27

6-2-    مدل‌های قصد کارآفرینی و خودکارآمدی36

1-6-2- مدل بوید و وزیکیس36

2-6-2- مدل آجزن و شاپیرو38

3-6-2- مدل لینان43 

4-6-2- مدل مفهومی قصد کارآفرینی44 

5-6-2- مدل فرآیند کارآفرین نوظهور47

7-2-    مدل مفهومی تحقیق48

فصل سوم: روش تحقیق50

1-3- مقدمه51

2-3-    روش تحقیق51

1-2-3- تحقیق کاربردی51

2-2-3- تحقیق توصیفی51

3-3- متغیرهای تحقیق53

4-3- روش گردآوری اطلاعات53

5-3-    روایی و پایایی پرسش‌نامه54

1-5-3- آزمون روایی54

2-5-3- آزمون پایایی55

6-3- مقیاس‌های مورد استفاده در پرسش‌نامه57

7-3- سوالات پرسش‌نامه به تفکیک متغیرها58

8-3- جامعه آماری59

9-3- نمونه آماری59

10-3- روش یا روش‌های نمونه‌گیری60

11-3- تعیین حجم نمونه60

12-3- روش تحلیل داده‌ها60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها61

1-4- آمار توصیفی62

2-4-    نتایج به‌دست آمده از پرسش‌نامه64

3-4-    یافته‌های تحلیلی70

1-3-4- آزمون فرضیه‌ها70 

2-3-4- تحلیل رگرسیون76

4-4- سایر یافته‌های پژوهش78

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات81

1-5- نتایج بررسی یافته‌های تحقیق82

2-5- تحلیل سایر یافته‌های تحقیق85

3-5- پیشنهادات86

1-3-5- پیشنهادات کاربردی86

2-3-5- پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی87

4-5- محدودیت‌های تحقیق87

منابع و ماخذ88

پیوست یک:پرسشنامه100

فهرست جداول

جدول 1-2- سیر تکامل مفهوم کارآفرینی16

جدول 1-3- تقسیم بندی سوالات بر اساس متغیرها54

جدول2-3- مقدار آلفای کرونباخ هر متغیر56

جدول3-3- انواع مقیاس های اندازه گیری متغیرها57

جدول1-4- توزیع فراوانی و درصد جنسیت62

جدول2-4- توزیع فراوانی و مقطع تحصیلی63

جدول3-4- توزیع فراوانی و وضعیت اشتغال64

جدول4-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و توسعه محصول جدید70

جدول5-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و ساخت محیط نوآورانه71

جدول6-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و رابطه با سرمایه گذاران72

جدول7-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و شناسایی هدف اصلی73

جدول8-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و رویارویی با چالشهای غیر منتظره74

جدول9-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و توسعه منابع انسانی75

جدول10-4- خلاصه مدل  رگرسیون76

جدول11-4- تحلیل واریانس76

جدول12-4- ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون77

جدول13-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت موجود متغیرها79

جدول14-4- نتایج آزمون t یک نمونه ای79

جدول15-4- رابطه میان قصد کارآفرینانه و وضعیت اشتغال80

جدول16-4- آزمون پیرسون برای رابطه قصد کارآفرینانه و وضعیت اشتغال80

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کامل در مورد ارتباط و الگوی ارتباطی زوجین بررسی نقوش گیاهی و حیوانی سفالینه های شوش قالب آماده پاورپوینت رشته مکانیک گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ‌دنده خورشيدي و بدست آوردن شتاب چرخ‌دنده ها و راندمان دستگاه چرخ‌دنده پاورپوینت زندگینامه جیمز وات