👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی

این پایان نامه در مورد خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی با عنوان رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

137

حجم

306/956 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی با عنوان رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد. فرضیه اول پژوهش این بودکه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی با هم رابطه دارند. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل یافته های پژوهش حاضر،بین نمرات پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی در دانش آموزان رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد.یعنی هر چه میزان خودکارآمدی در دانش آموزان افزایش یابد میزان پیشرفت تحصیلی افزایش می یابد و بالعکس هر چه میزان خودکارآمدی در دانش آموزان کاهش یابد،میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایین می آید. این یافته ها با تحقیقات موجود در این زمینه همسو می باشد که میرمشتاقی (1384 ) در پژوهشی به بررسی رابطه ومقایسه خودکارآمدی و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی سوم دبیرستان پرداخت . 

این تحقیق به این نتیجه رسید که بین خودکارآمدی و خودتنظیمی همبستگی مثبت وجود دارد . همچنین این تحقیق میان خودکارآمدی و خودتنظیمی با میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی سوم دبیرستان رابطه ی معنی داری یافت . رضایی ، درویش(1385) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه خودکارآمدی ریاضی و نگرش ریاضی و جنسیت با پیشرفت ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر تهران دریافت که بین خودکارآمدی ریاضی و نگرش ریاضی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد . نیک طلب (1384 ) در تحقیقی به بررسی رابطه ی خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم رشته ی علوم تجربی وعلوم انسانی پرداخت ، نتایج نشان دادکه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد. منصوری(1386 ) نشان دارد که بین خودکارآمدی ریاضی وپیشرفت ریاضی رابطه ی مثبت وجود دارد .

عباسی (1388 ) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین رضایت مندی روانی با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان به این نتیجه رسیدکه هدفمندی درزندگی ورشدشخصی بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی را دارد . علاوه براین ارتباط مثبت با دیگران ، پذیرش خود و خودپیروی قدرت پیش بینی کنندگی بالایی برای خودکارآمدی دارد . همچنین رابطه ی معنا داری بین خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی وجود دارد. لویس (2006 ) با بررسی پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان دریافت که دانشجویان دارای سطوح بالاتر خودکارآمدی تحصیلی از پیشرفت تحصیلی بالاتر برخوردارند . یوشر و پچرز (2006) نیز نتیجه گرفتند که باورهای خودکارآمدی نقش کاملی در انگیزش تحصیلی و یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارند.لذا با توجه به موارد بالا چنین بنظر می رسد که باورخودکارآمدی در نگرش های مثبت اندیشی دانش آموزان موثر بوده و بر پیشرفت تحصیلی اثر دارند.

 فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول : مقدمه پژوهش

1-1مقدمه 3-2

1-2بیان مسئله7-3

1-3 اهمیت و ضرورت پرسش 9-7

1-4اهداف پژوهش 9

1-5 فرضیه های پژوهش10

1-6 متغیرهای پژوهش10

1-6-1 تعریف مفهومی11

1-6-2 تعریف عملیاتی11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1 مقدمه13

2-2 پیشرفت تحصیلی13

2-3 تعاریف پیشرفت تحصیلی14

2-4 معیارهای پیشرفت تحصیلی15-14

2-5 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی  16

2-5-1 آموزش خانواده16

2-5-2 طبقه اجتماعی والدین16

2-5-3 تحرک اجتماعی16

2-5-4 ایدئولوژی 17

2-6 خودکار آمدی20-18

2-6-1 تعریف خودکار آمدی22-21

2-6-2 انواع خود کارآمدی23

2-6-3 تفاوت خودکار آمدی با سایر انواع باورهای خود23

2-6-3-1 خود پنداره 24

2-6-3-2 عزت نفس 24

2-6-3-3 انتظارات عملکرد 25

2-6-3-4 کنترل تصویری25

2-6-4 ابعاد خود کار آمدی26

2-6-4-1 سطح 26

2-6-4-2 عمومیت 27

2-6-4-3 نیرومندی27

2-6-5 منابع باورهای خود کار آمدی 28

2-6-5-1 تجارت مسلط29

2-6-5-2 تجارت جانشینی29

2-6-5-3 قانع سازی کلامی30 

2-6-5-4 حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی 31

2-6-5-5 تجارت تصویر سازی ذهنی 31

2-6-6 خود کار آمدی بالا و پایین31

2-6-7 خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد 33-32

2-6-8  جنسیت و خود کار آمدی34 

2-6-9 خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی 35

2-6-10 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی36

2-6-11 نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار 38-37

2-6-12 تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی 39

2-6-12-1 تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی 39

2-6-12-2 تأثیر دوستان و همسالان 39

2-6-12-3 نقش مدرسه  40

2-6-13 رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی 40

2-6-14 خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی 40

2-6-15 راهبردهای بهبود خود کار آمدی  42-41

2-7 اهمال کاری تحصیلی 43

 2-7-1 تعاریف 44

2-7-2 رویکرد اهمال کاری  44

2-7-2-1 رویکردهای رفتاری 45

2-7-2-2 رویکردهای منطقی – هیجانی 49-46

2-7-2-3 رویکردهای شناختی 50

2-7-2-4 رویکرد انگیزشی 51

2-7-3 اهمال کاری بعنوان یک عادت 52

2-7-4 اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی 53-52

2-7-5 اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی 55-54

2-7-6اهمال کاری  و اهمال کاری فعال 57-56

2-7-7 درماندگی آموخته شده 58

2-8 اضطراب آموزشگاهی 59

2-8-1 نشانه های اضطراب امتحان 61-60

2-8-2 سبب شناسی اضطراب امتحان 62

2-8-3 سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان63

2-8-3-1 مدل توجهی – شناختی 65-64

2-8-3-2 مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون 66

2-8-3-3 مدل نقض در مهارت مطالعه 67

2-8-4 عوامل مرتبط با اضطراب 68

2-8-4-1 روابط والدین با فرزند 68

2-8-4-2 انتظارات معلم 69

2-8-4-3 مهارت های تحصیلی 70

2-8-4-4- دشواری امتحان 70

2-8-4-5 محیط برگزاری امتحان 71-70

2-8-5 مثلث اضطراب امتحان 72

2-8-5-1 بخش فیزیکی 72

2-8-5-2 بخش هیجانی – عاطفی 73

2-8-5-3 بخش شناختی – ذهنی 74

2-8-6 رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان 75

2-8-6-1 رویکرد شناختی – رفتاری 75

2-8-6-2 کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس76

2-8-6-3 کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک77 

2-9 پیشینه پژوهش 77

2-9-1 الف : تحقیقات انجام شده داخلی80-78 

2-9-2 ب : تحقیقات انجام شده خارجی 82-80

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 طرح پژوهش 83

3-2 جامعه آماری ،  نمونه گیری و روش نمونه 84

3-3 ابزار گرد آوری داده ها84

3-3-1 الف : پرسشنامه خودکار آمدی عمومی 84

3-3-2 ب : پرسشنامه تعلل ورزی نسخه دانش آموزان 85

3-3-3 ج : پرسشنامه اضطراب امتحان 85

3-4 روش گرد آوری داده ها 85

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1 تحلیل توصیفی داده ها 90-89

4-2 تحلیل استنباطی داده ها 93-90

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1بحث و نتیجه گیری 99-95

5-2 محدودیت های پژوهشی 100

5-3 پیشنهادات 101

5-3-1 پیشنهادات کاربردی 101

5-3-2 پیشنهادات پژوهشی 101

فهرست منابع فارسی103-102

فهرست منابع انگلیسی106-104 

پیوست ها:

الف : پرسشنامه خودکارآمدی108

ب : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی109 

ج : پرسشنامه اضطراب امتحان110

چکیده انگلیسی:111

👇محصولات تصادفی👇

عوامل موثر بر دلبستگی شغلی از دیدگاه های مختلف علل گرایش به اعتیاد راه های پیشگیری و درمان آن پاورپوینت برنامه ریزی مدیریت استراتژیک مقاله حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ پاورپوینت ارزیابی مشکلات امنیتی نرم افزارها