👈 فروشگاه فایل 👉

آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه و حقوق

ارتباط با ما

... دانلود ...

آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه و حقوق

هدف از این پایان نامه بررسی آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه و حقوق می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

251

حجم

363/82 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد انحلال عقد، اصولاً سبب از بین رفتن تمامی روابط ناشی از آن می شود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا می-کند. این پایان نامه در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح می باشد. این آثار را می توان در مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی گرفت و در هر یک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تأثیری در موارد فوق الذکر می گذارد. 

در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زنان می باشند و شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. هم چنین، ضمن بررسی کلیه آثار مالی انحلال نکاح در فقه و سیستم حقوقی ایران و نتیجه گیری از مطالب عنوان شده در نهایت به ارائه ی پیشنهادهایی برای هر چه بهتر وکامل ترشدن حقوق ایران جهت حل مسائل و مشکلات مالی خانواده پرداختیم.

فهرست مطالب

مقدمه    1 

1- بیان مسئله    2

2- پیشینه تحقیق    5

3- ضرورت و نوآوری تحقیق    6

4- سوالات تحقیق    7

5- فرضیات تحقیق    7

6- هدف و کاربرد های تحقیق..    7

7-روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه    8

8-ساماندهی طرح تحقیق.    8

فصل اول:کلیات    9

بخش اول: نکاح وانواع آن    10

مبحث اول: مفهوم نکاح    11

مبحث دوم: انواع نکاح    14

بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن    18

مبحث اول: انحلال نکاح    18

مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم    19

گفتار اول: طلاق    20

1 - مفهوم طلاق    20

2- انواع طلاق    21

گفتاردوم: فسخ نکاح    24

1- مفهوم فسخ نکاح    24

2- قواعد عمومی فسخ نکاح    25

3- عوامل فسخ نکاح    27

گفتار سوم: انفساخ    28

1- مفهوم انفساخ    28

2- عوامل انفساخ    29

الف: کفر    29

ب: لعان    30

گفتارچهارم: فوت    31

مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع    31

گفتاراول: انقضاء مدت    32

گفتار دوم: بذل مدت    32

گفتار سوم: فسخ نکاح    33

گفتار چهارم: فوت    34

فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح    36

بخش اوّل: مهریه    37

مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن    38

گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه    39

گفتار دوم: انواع مهریه    41

1- مهرالمسمی    41

2- مهرالمثل    42

3-  مهرالمتعه    44

مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه    45

گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی    45

1- تأثیر طلاق در مهر المسمی    46

الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی    46

ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی    46

یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد    47

دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد    52

2- تأثیر فسخ  در مهر المسمی    58

الف:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    58

ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی    59

3- تاثیر فوت در مهر المسمی    59

گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر    60

1- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع    61

الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر    61

یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی    62

دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی    62

ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر    62

یک:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    63

دو:  فسخ نکاح بعد از زناشویی    63

ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر    63

یک:  قبل از زناشویی    63

دو:  بعد از زناشویی    64

2- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر    64

الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور    64

ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور    65

مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع    65

گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت    66

گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت    66

ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی    66

2- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی    66

گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع    67

گفتار چهارم: مهر در مورد فوت    67

بخش دوم: نفقه وجهیزیه    68

مبحث اول: نفقه    68

گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه    69

1- مفهوم نفقه    69

2- ماهیت حق زن بر نفقه    70

گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم    72

1- نفقه در عده ی طلاق رجعی    73

2- نفقه زمان حمل در طلاق بائن وفسخ نکاح    74

3- نفقه زن باردار در عده وفات شوهر    77

گفتار سوم: نفقه درعقد منقطع    81

1-مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع    81

2-نفقه پس از انحلال نکاح منقطع    82

مبحث دوم: جهیزیه    83

گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن    83

گفتاردوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر    85

گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه واثبات آن    88

گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح    90

1- تکلیف جهیزیه پس از فوت    91

2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق    91

بخش سوم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله    97

مبحث اول: تنصیف دارایی شوهر    97

گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن    98

1- مفهوم شرط    98

2- اقسام شرط    98

گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی    99

گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی    103

گفتار چهارم: نقد وبررسی شرط تنصیف    104

مبحث دوم: اجرت المثل    108

گفتار اول: مفهوم اجرت المثل    109

گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل    110

گفتار سوم: شرایط مطالبه ی اجرت المثل    116

گفتار چهارم: زمان تأدیه ی اجرت المثل    119

مبحث سوم: نحله    120

گفتار اول: مفهوم نحله    120

گفتار دوم: شرایط وملاک های استحقاق نحله    122

1- شرایط استحقاق    122

2- ملاک های تعیین میزان بخشش    123

گفتار سوم: نقد وبررسی    124

بخش چهارم: ارث    125

مبحث اول: ارث پس از فوت    126

گفتاراول: شرایط لازم جهت توارث    126

1- دائم بودن نکاح    127

2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر    130

گفتار دوم: سهم الارث هر یک از زوجین    130

1- ارث شوهر از زن    130

2- ارث زن از شوهر    130

3- ارث زوجات متعدد    132

4- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد    132

گفتار سوم: اموال مورد ارث زوج وزوجه    133

1- شرح اموال مورد ارث زوجه    133

الف: اموال منقول    134

ب: قیمت ابنیه و اشجار    134

2- نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال    135

گفتارچهارم: مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946و948 ق.م    136

1- آیات    139

2- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ما ترک    140

گفتار پنجم: ارث زن وشوهر از حقوق    142

1- حق شفعه    142

2- حق خیار    143

3- حق قصاص    143

مبحث دوم: ارث پس از طلاق    144

گفتار اول: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی    144

گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض    145

نتیجه    147

منابع    149

Abstract    157

👇محصولات تصادفی👇

عوامل موثر بر تعهد سازمانی و نتایج و پیامدهای آن پروپوزال ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم از هوش هیجانی تا موفقیت ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های بتنی براساس آیین نامه های آبا و 2800 پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع سرمایه در گردش