👈 فروشگاه فایل 👉

اشکالات و نارسایی های مقررات سابق عوامل تشدید مجازات و ارزیابی مقررات قانون جدید

ارتباط با ما

... دانلود ...

اشکالات و نارسایی های مقررات سابق عوامل تشدید مجازات و ارزیابی مقررات قانون جدید

هدف از این پایان نامه بررسی اشکالات و نارسایی های مقررات سابق عوامل تشدید مجازات و ارزیابی مقررات قانون جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

54

حجم

196/649 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پایان نامه درباره تشدید مجازات که به اشکالات و نارسایی های مقررات سابق عوامل تشدید مجازات و ارزیابی مقررات قانون جدید در دو فصل پرداخته است:

در فصل اول اشکالات و نارسایی های مقررات سابق عوامل تشدید مجازات در سه مبحث تشریح می شود.در ابتدا مبحث اول اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرمبیان می شود و در مبحث دوم نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم بحث می شود و در مبحث سوم نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه تشریح می شوند.

فصل دوم با عنوان ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات و عوامل  آن در سه مبحث می باشد.در مبحث اول ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم را خواهیم داشت. در مبحث دوم ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم انجام می شود و در آخر ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته بررسی می شوند

فهرست مطالب

اشکالات و نارسایی های مقررات سابق عوامل تشدید مجازات و ارزیابی مقررات قانون جدید  1

فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق    2

مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم    2

گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی    2

گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم    3

الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون )    3

ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام    4

ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل    5

گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها    7

گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی    8

گفتار پنجم - اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه    11

مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم    13

گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص    13

گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها    14

گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم    17

گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت.    19

گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن    20

مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه    22

گفتار اول – فقدان تعریف قانونی    22

گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته    22

گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات    24

الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او    24

ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او    24

فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی    25

مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم    25

گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات    25

گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید    26

گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف    29

گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم    30

مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم    31

گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات    31

گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی    32

گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص    33

گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق    34

گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار.    35

گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم    36

گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم    37

مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته    38

گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها    38

گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء    39

نتیجه گیری و پیشنهادات    41

پیشنهادات :    45

فهرست منابع و مآخذ    47

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی 110 صفحه پاورپوینت کتابخانه ها و حمایت از اقشار خاص پاورپوینت تحلیل هتل منوچهری کاشان پاورپوینت تحلیل موزه احمدآباد، هندوستان پاورپوینت آسیب های ستون مهره ها و نخاع