👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی اسمیت و همکاران، 1990با نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 21 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

4

حجم

16/297 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی اسمیت و همکاران، 1990با نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 21 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

تفسیر پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی SAS

پرسشنامه اضطراب  (اسمیت و همکاران، 1990) یک آزمون خود گزارشی چند بعدی است که به منظور سنجش اضطراب جسمانی و شناختی ساخته شده است. این آزمون دارای 21 عبارت برای سنجش 3 زیر مقیاس است. این زیر مقیاس های عبارتند از، اضطراب جسمانی (9 ماده)، (در فایل خریداری شده) (7 ماده) و عدم تمرکز (5 ماده). از آزمودنی خواسته می شود تا مشخص کنند که قبل از شروع رقابت یا در حین انجام آن تا چه حد احساسات و افکار مطرح شده در عبارات آزمون را تجربه می کنند.نسخه فارسی پرسشنامه  توسط زهره قربانی(1388) در ایران اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی شده است.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه  اضطراب شناختی و جسمانی SAS

در این مقیاس به گزینه اصلاٌ، 1 امتیاز، کمی، 2 امتیاز، در حد متوسط، 3 امتیاز، و بسیاز زیاد، 4 امتیاز تعلق می گیرد.  این آزمون شامل 3 زیر مقیاس اضطراب جسمانی (بدنی)، نگرانی (اضطراب شناختی)، عدم تمرکز است.

ردیف    عوامل    مواد    تعداد مواد

1    اضطراب جسمانی (بدنی)            1-4-8-(در فایل خریداری شده)-17-19-21    9 

2    نگرانی (اضطراب شناختی)    3-5-9-10-13-16-18    7

3    عدم تمرکز     2-6-7-14-20    5

پایایی و روایی پرسشنامه  اضطراب شناختی و جسمانی SAS

یافته ها حاکی از آن است که این آزمون از پایایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است. اسمیت و همکاران (1990) پایایی حاصل از باز آزمایی این مقیاس 85/0 بدست آمده است  (اسمیت و همکاران، 1990).  برای پی بردن به میزان همسانی درونی این آزمون از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهشی که بر روی 382 دانش آموز ورزشکار دبیرستانی انجام شده بود، نشان داد که میزان همبستگی در عبارات مقیاس اضطراب جسمانی برابر 92/. در عبارات مقیاس نگرانی برابر(در فایل خریداری شده) و در عبارات مقیاس عدم تمرکز برابر با 81/. است. میزان همبستگی کل سوالات نیز 93/. بود.دون ، کاسگرو دون، ویلسون و سیروتویک (2000) نیز در رابطه با همسانی درونی این مقیاس به این نتایج دست یافتند : ضریب همبستگی مقیاس اضطراب جسمانی 88/0 ، نگرانی 87/0،عدم تمرکز 96/0 . همچنین آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 98/0 در این پژوهش به دست آمد و از آنجا که مقدار آن از 7/0 بیشتر است بنابراین پرسشنامه مذکور برای نمونه آماری این تحقیق روایی بسیار بالایی دارد.

روایی : روایی همگرا : ضریب همبستگی این مقیاس با آزمون اضطراب رقابت ورزشی (SCAT) برابر با 81/0 است و بالاترین میزان همبستگی برای زیر مقیاس اضطراب جسمانی بدست آمده است. اعتبار افتراقی این آزمون توسط همبستگی پایین تا متوسط آن با مقیاس تمایل  اجتماعی کرون_ مارلو  به اثبات رسیده است.دراین پژوهش روایی پرسشنامه اضطراب ورزشی توسط زهره قربانی(1388) در ایران مورد بررسی و تایید قرار گرفته است که به این ترتیب نیازی به بررسی مجدد نبود و به روایی ارائه شده در پژوهش های قبلی استناد می شود.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی با روایی و پایایی دیدگاه های روانشناسی سازگاری اجتماعی و عوامل موثر بر آن دانلود پایان نامه اقاله پاورپوینت اموال مباح چیست پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( نواحی آب و هوایی ایران )